Пример третейской оговорки и третейского соглашенияПРИКЛАД ТРЕТЕЙСЬКОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ДОГОВІР (ПУНКТ ДОГОВОРУ):
 
"Усі спори та суперечки, що виникли або можуть виникнути між Сторонами, у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків, або визнанням його недійсним, підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при при Всеукраїнської громадської організації «Український фінансово-кредитний альянс» (далі – Третейський суд) у відповідності до його Регламенту.

Адреса Третейського суду: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 68-Г.

Справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою Постійно діючого Третейського суду. Підписанням Договору сторони надають згоду на такий порядок призначення третейського суду для кожного спору, що може виникнути між ними у зв’язку з даним Договором. Сторони домовилися, що якщо одна із сторін письмово не  наполягає на іншому, то розгляд їх спору у Третейському суді буде проходити виключно на підставі наданих сторонами письмових матеріалів, без проведення усного слухання і виклику сторін.

Дана третейська угода має самостійне значення, розглядається незалежно від інших умов цього Договору, та діє безстроково з моменту його підписання, незалежно від закінчення строку дії Договору, його розірвання або зміни чи визнання недійсними інших його умов. Дана третейська угода не застосовується у випадках, коли спір не підвідомчий третейському суду відповідно до ст. 6 Закону України «Про третейські суди»."

ПРИКЛАД ТРЕТЕЙСЬКОЇ УГОДИ:

Третейська угода
м. ______________  «__»________ 20__ р.
____________________________________________, в особі ____________________________________________, що діє на підставі ________________, далі «Сторона-1», та
____________________________________________, в особі ____________________________________________, що діє на підставі ________________, далі «Сторона-2», керуючись ст. 12 Закону України «Про третейські суди», уклали дану угоду про наступне:

1. Усі спори та суперечки, що виникають з договору _______________________ № ___ від «__»________ 20__ г., у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків, або визнанням його недійсним, підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнської громадської організації «Український фінансово-кредитний альянс» (далі – Третейський суд) відповідно до Регламенту Третейського суду.

2. Адреса Третейського суду: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 68-Г, Бізнес-центр «100%».

3. Сторони домовились, що справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою Постійно діючого Третейського суду. Підписанням Договору сторони надають згоду на такий порядок призначення третейського суду для кожного спору, що може виникнути між ними у зв’язку з даним Договором.

Сторони домовилися, що якщо одна із сторін письмово не наполягає на іншому, то розгляд їх спору у Третейському суді буде проходити виключно на підставі наданих сторонами письмових матеріалів, без проведення усного слухання і виклику сторін.

Дана третейська угода має самостійне значення, розглядається незалежно від інших умов цього Договору, та діє безстроково з моменту його підписання, незалежно від закінчення строку дії Договору, його розірвання або зміни чи визнання недійсними інших його умов.

4. Дана третейська угода не застосовується у випадках, коли спір не підвідомчий третейському суду відповідно до ст. 6 Закону України «Про третейські суди».

5. Дана угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє до  «__»________ 20__ г.

6. Дана угода укладена в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

7. Реквізити сторін:

Сторона-1:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Сторона-2:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Підписи сторін:
Сторона-1 ____________ _____________
Сторона-2 ____________ _____________

Популярные статьи