Устав УФКА

Устав Всеукраинской общественной организации
«Украинский финансово-кредитный альянс»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Всеукраїнська громадська організація "Український фінансово-кредитний альянс", надалі - Альянс, - є добровільною неприбутковою всеукраїнського громадською організацією., створеною громадянами України на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.
1.2. Альянс здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.З. Альянс створене на невизначений термін і статус юридичної особи воно набуває з моменту його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
1.4. Альянс має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються Правління Альянсу.
1.5. Альянс може використовувати власну символіку та атрибутику, Зразки символіки та атрибутики Альянсу затверджуються Правлінням Альянсу. Символіка Альянсу реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6. Альянс в своїй діяльності керується Конституцією України. Законами України "Про об'єднання громадян", чинним законодавством України, а також цим Статутом
1.7. Діяльність Альянсу поширюється на територію всієї України.
1.8. Альянс мастаку назву.
1.8.1. Повна:
Українською мовою - Всеукраїнська громадська організація “Український фінансово-кредитний альянс".
1.9. Альянс може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.
1.10. Місцезнаходження Альянсу: Україна 65076 м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 68, кв. 24.
 
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АЛЬЯНСУ
 
2.1. Основна мета Альянсу - задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Для досягнення своєї мети Альянс ставить перед собою наступні завдання:
 • сприяння проведенню в Україні фундаментальних фінансово-кредитних досліджень, пов'язаних з проблемами споживчого кредитування;
 • сприяння системі розвитку кредитних спілок в Україні, проведенню досліджень у галузі споживчого кредитування та поширенню і використанню знань в фінансово – кредитній сфері в Україні.
 • сприяння створенню постійно діючої системи обміну досвідом між фахівцями і питань правової регламентації системи розвитку та діяльності Кредитних спілок в Україні.
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Альянсу та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності працівників та членів Альянсу;
  2.3. Для виконання поставлених завдань Альянс в порядку встановленому чинним законодавством України.
 • бере участь у розробці нормативно-правових актів з питань статутної діяльності;
 • організовує та проводить громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів;
 • сприяє організації та проведенню форумів, конгресів, семінарів, конференції, нарад, "круглих столів", виставок та інших інформаційно-освітніх заходів з питань статутної діяльності;
 • створює інформаційну базу Альянсу шляхом громадських опитувань і досліджень, які проводить Альянс;
 • розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі,
 • засновує засоби масової інформації;
 • здійснює представництво та захист законних професійних та інших спільних інтересів членів Альянсу в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях;
 • розробляє етичні стандарти поведінки членів Альянсу та контролює їх дотримання;
 • проводить фестивалі, свята, інші культурно-масові заходи для членів Альянсу;
 • надає членам Альянсу методичну та інформаційну допомогу;
 • взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;
 • здійснює міжнародні зв'язки та розвиває співробітництво з громадянами, громадськими організаціями, установами інших держав з питань, що входять до завдань Альянсу;
 • доводить і роз'яснює серед членів Альянсу основні поняття, що вживаються в галузі споживчого кредитування;
 • сприяє підвищенню правової культури та правосвідомості громадян ігри виконанні обов'язків по виконанню кредитних зобов'язань;
 • організує дозвілля членів Альянсу.
   
  3. ЧЛЕНИ АЛЬЯНСУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
   
  3.1. Членство в Альянсі є індивідуальним, колективним та почесним.
  3.2. До Альянсу на правах, індивідуального члена можуть входити громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років.
  3.3. Прийом громадян у члени Альянсу проводиться зборами місцевих осередків Альянсу за письмовою заявою бажаючого вступити до Альянсу. Голова кожного місцевого осередку один раз на півроку звітує перед Правлінням Альянсу щодо кількості нових та вибувших членів Альянсу.
  3.4. До Альянсу на правах колективного члена можуть входити колективи установ підприємств, організацій, які поділяють "програмні завдання Альянсу, зобов'язуються виконувати положення цього Статуту.
  З.5. Прийом у колективні члени Альянсу провадиться Правлінням Альянсу на підставі заяви та рішення колективу установи, підприємства, організації.
  3.6. Особа, уповноважена представляти організацію - колективного члена Альянс має право ухвального голосу. Колективні члени Альянсу рекомендують своїх представників для участі в роботі Конференції Альянсу та зборів місцевих осередків.
  З.7. Почесними членами Альянсу можуть бути особи, які підтримують його діяльність організаційно, інтелектуально, морально, матеріально. Право почесного членства надається за рішенням Правління Альянсу за поданням Голови правління Альянсу.
  3.8. Почесні члени мають право дорадчого голосу.
  3.9. Засновники Альянсу є його членами.
  З.10. Всі члени Альянсу мають рівні права.
  З.11. Члени Альянсу мають право:
  3.11.1 Обирати та бути обраними на конференції Альянсу та до керівних органів Альянсу в порядку, передбаченому цим Статутом.
  3.11.2. Вільно отримувати інформацію про діяльність Альянсу.
  3.11.3. Вносити добровільні внески та пожертвування на діяльність Альянсу.
  3.11.4. Подавати на розгляд керівних органів Альянсу пропозиції та брати участь в їх обговоренні
  3.11.5. Вийти зі складу членів Альянсу. Вихід з Альянсу здійснюється шляхом подання заяви до місцевого осередку для індивідуальних членів, та заяви та рішення колективу до Правління Альянсу для колективних членів.
  3.12. Члени Альянсу зобов'язані:
  3.12.1. Виконувати положення цього Статуту та рішення Конференції Альянсу.
  3.12.2. Брати активну участь в роботі місцевих осередків Альянсу.
  3.12.3. Сприяти поширенню позитивної інформації про діяльність Альянсу.
  3.13. Член Альянсу, в тому числі колективний, що скомпрометував себе діями, які суперечать меті Альянсу, а також бездіяльністю, може бути виключений з числа членів Альянсу тим органом, який приймав рішення про його вступ до Альянсу.
  3.14. У випадку добровільного виходу або виключення із членів Альянсу, кошти та інше майно, у тому числі добровільні внески та пожертви, внесені його членом, йому не повертаються.
   
  4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АЛЬЯНСУ
   
  4.1. Для здійснення своїх функцій Альянс створює організаційну структуру, яка складається із:
  4.1.1. Конференції Альянсу;
  4.1.2. Голови правління Альянсу,
  4.1.3. Правління;
  4.1.4. Виконавчого директора;
  4.1.5. Ревізійної комісії;
  4.1.6. Місцевих осередків
   
  5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
   
  5.1. Вищим органом управління Альянсу є Конференція його членів.
  5.1.1. До виключної компетенції Конференції належить:
  5.1.1.1 Затвердження Статуту Альянсу та внесення змін і доповнень до нього;
  5.1.1.2. Обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії Альянсу;
  5.1.1.3. Обрання Голови правління Альянсу;
  5.1.1.4. Затвердження програм діяльності Альянсу;
  5.1.1.5. Визначення основних напрямків діяльності Альянсу;
  5.1.1 6. Розгляд і затвердження звітів Ревізійної комісії;
  5.1.1.7. Прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Альянсу,
  5.1.2. Конференція скликається на чергові засідання за рішенням Правління не менше одного разу на 2 роки, а в позачерговому порядку за рішенням Правління Альянсу, Ревізійної комісії або на вимогу більшості членів Альянсу, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови правління Альянсу
  5.1.3. Делегати на Конференцію обираються на зборах місцевих осередків. Квота представництва, час і місце скликання Конференції та порядок обрання делегатів установлюються Правлінням Альянсу.
  5.1.4. Конференція правомочна приймати рішення за умови присутності на ній 2/3 делегатів Альянсу.
  5.1.5. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів Конференції.
  5.2. Вищою посадовою особою Альянсу, що здійснює загальне керівництво його діяльністю, є Голова правління Альянсу За свою діяльність в Альянсі Голова правління Альянсу заробітну плату не отримує.
  5.3. Голова правління Альянсу має такі повноваження:
  5.3.1. Скликає Правління, головує на засіданнях Правління та підписує протоколи засідань Правління.
  5.3.2. Призначає та звільняє Виконавчого директора - Альянсу
  5.3.3. Діє від імені Альянсу та представляє його інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції.
  5.3.4. Репрезентує Альянс у зносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями
  5.4. Голова правління Альянсу обирається Конференцією Альянсу з терміном повноважень на п'ять років. У подальшому Голова правління може бути переобраний рішенням Конференції виключно з огляду на стан здоровся, що заважає виконанню покладених на нього обов'язків, за власним бажанням або через дії, що завдали моральної або матеріальної шкоди Альянсу.
  5.5. В період між конференціями діє Правління Альянсу
  5.5.1. Персональний склад Правління визначається та обирається Конференцією строком на п'ять років.
  5.5.2. Персональний склад Правління може оновлюватися шляхом кооптування до Правління нових членів Головою правління Альянсу, але не більше, ніж 1/3 на рік, з подальшим затвердженням на черговій Конференції.
  5.5.3. Вибуття з членів Правління здійснюється у випадку неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, за власним бажанням та виключенням з членів Альянсу.
  5.5.4. До повноважень Правління належить:
  5.5.4.1. Затвердження планів та програм діяльності, які випливають з основних завдань Альянсу.
  5.5.4.2. Прийняття рішень про прийом або виключення колективних членів Альянсу, прийняття рішень про співпрацю з іншими об'єднаннями громадян.
  5.5.4.3. Затвердження штатного розкладу Альянсу.
  5.5.4.4. Прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, установ, а також рішення про їх ліквідацію, прийняття рішення про створення місцевих осередків Альянсу, затвердження їх Положень;
  5.5.4.5.Визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових Конференцій Альянсу;
  5.5.4.6. Затвердження зразків атрибутики та символіки Альянсу.
  5.5.5. Правління збирається на чергові засідання не менше, як один раз на півроку, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови правління Альянсу.
  5.5.6. Правління правомочне приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість членів Правління Рішення приймаються простою більшістю членів Правління, присутніх на засіданні, за винятком рішень щодо прийому (виключення з) колективних членів Альянсу, які приймаються 2/3 від загальної кількості членів Правління.
  5.5.7. При винесенні рішень кожен член Правління має один голос Рішення Правління .Альянсу оформляються протоколом за підписом Голови правління Альянсу
  5.5.8. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою правління Альянсу, про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою правління Альянсу. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом не пізніше ніж за 14 днів до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою адресою члена Правління.
  5.6. Виконавчий директор здійснює організацію поточної діяльності Альянсу та забезпечує виконання рішень Правління Альянсу.
  5.6.1. Виконавчий директор призначається та звільняється з посади Головою правління Альянсу, з подальшим затвердженням Правлінням, і здійснює загальне керівництво фінансово-господарською діяльністю Альянсу.
  5.6.2. Виконавчий директор є одночасно членом Правління
  5.6.3. В межах своїх повноважень Виконавчий директор
  5.6.3.1. Без доручення представляє інтереси. Альянсу у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод у межах своєї компетенції
  5.6.3.2.Укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису всіх фінансових документів та звітує перед податковими органами.
  5.6.3.3. Розпоряджається майном та коштами Альянсу в межах наданих повноважень
  5.6.3.4. Керує апаратом Альянсу, здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Альянсу, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
  5.6.4. Рішення Виконавчого директора оформляються наказами та розпорядженнями по Альянсу.
  5.7. Ревізійна комісія обирається на Конференціях Альянсу на 5 років з числа осіб, які не входять до складу Правління.
  5.7.1. Ревізійна комісія обирає Голову, заступника Голови і секретаря і має право залучати для забезпечення своєї роботи членів Альянсу.
  5.7.2. Ревізійна комісія здійснює перевірку дотримання цього Статуту та ревізію фінансово-господарської діяльності Альянсу;
  5.7.3. Ревізійна комісія представляє Конференції звіт про свою роботу.
  5.7.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на рік.
  5.7.5. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
  5.7.6. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.
  5.8. Основою Альянсу є місцеві осередки:
  5.8.1. Місцеві осередки Альянсу створюються за волевиявленням не менш як трьох осіб Місцеві осередки діють на підставі положень, які приймаються їхніми керівними органами та затверджуються Правлінням Альянсу, Ці положення не повинні суперечить Статуту Альянсу.
  5.8.2. Місцеві осередки Альянсу набувають статусу юридичної особи з моменту їхньої державної реєстрації.
  5.8.3. Місцеві осередки Альянсу без статусу юридичної особи легалізують свою діяльності шляхом повідомлення про заснування у порядку, встановленому чинним законодавством.
   
  6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
   
  6.1. Альянс може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.
  6.2. Майно та кошти Альянсу формуються;
  6.2.1. За рахунок внесків його членів, а також за рахунок благодійних внесків та пожертвувань фізичних осіб, у тому числі іноземних,
  6.2.2. 3а рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безкоштовної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань,
  6.2.3. 3а рахунок надходжень від творених Альянсом установ, організацій, підприємств.
  6.2.4. За рахунок пасивних доходів та будь-яких інших надходжень, не заборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій.
  6.3. Майно та кошти Альянсу спрямовуються на досягнення мети та завдань його діяльності, а також на утримування Альянсу.
  б.4. Альянс може надавати належне йому майно та кошти в користування, розпорядження або у володіння іншим юридичним або фізичним особам
  6.5. Альянс не несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном та коштами, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени Альянсу не відповідають за зобов'язаннями Альянсу, а Альянс не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
  6.6. Альянс не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, так само як держава не несе за зобов'язаннями Альянсу.
   
  7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АЛЬЯНСУ
   
  7.1. Альянс здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань, шляхом створення госпрозрахункових організацій, установ та підприємств.
  7.2. Альянс користується самостійністю у у питаннях приймання рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Альянсу, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
   
  8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЛЬЯНСУ
   
  8.1. Альянс у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.
  8.2. Альянс має право вступати до міжнародних організацій, створювати міжнародні спілки, інші організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов'язанням України та нормами міжнародного права.
  8.3. У разі, якщо Альянсу виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, Альянс в місячний строк подає необхідні документи для перереєстрації в Міністерстві юрисдикції України як міжнародна.
   
  9. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
   
  9.1. Альянс реєструється в органах державної податкової інспекції та. вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах перед вчених законодавством.
  9.2. Альянс веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.
  9.3. Обліковий фінансовий рік Альянсу співпадає з календарним. Першим обліковий фінансовий рік Альянсу починається з дня його державної реєстрації і проводжується до 31 грудня.
  9.4. Контроль за господарською діяльністю Альянсу здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.
   
  10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
   
  10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Конференції Альянсу, яке приймається 2/3 голосів делегатів Альянсу.
  10.2. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Альянс повідомляє Міністерство юстиції України відповідно до чинного законодавства у 5-ти денний термін.
   
  11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ АЛЬЯНСУ
   
  11.1. Припинення діяльності Альянсу відбувається шляхом його реорганізації чи ліквідації.
  11.2. Реорганізація Альянсу відбувається за рішенням Конференції Альянсу.
  11.3. Ліквідація Альянсу здійснюється за рішенням Конференції Альянсу або рішення суду.
  11.4. Рішення про припинення діяльності Альянсу приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції.
  11.5. Ліквідація Альянсу здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Конференцією або судом.
  11.6. Конференцією або судом, що прийняли рішення про ліквідацію Альянсу, встановлюється порядок та термін проведення ліквідації, яке публікується Ліквідаційною комісією в строк не більше 3-х днів з моменту її призначення.
  11.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Альянсу, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
  11.8. Кошти та інше майно Альянсу в разі його ліквідації не можуть перерозподілятися між його членами передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу держави.
  11.9. У випадку реорганізації Альянсу його права та обов'язки переходять до його правонаступника.

 • Популярные статьи